Make your own free website on Tripod.com
Laická sdružení sv. Dominikapatří k těm věrvím dominikánské rodiny, které byly dříve souhrně označovány TŘETÍ ŘÁD. Ten byl založen ve XIII. století sv. otcem Dominikem Guzmánem. Jeho posláním je snaha po dokonalém křesťanském životě a péče o spásu nesmrtelných duší. V dnešní době řadíme do třetího řádu několik sdružení, často s výrazně odlišným způsobem života. Kromě LAICKÝCH SDRUŽENÍ SV. DOMINIKA je to KONSOCIACE DIECÉZNÍCH KNĚŽÍ A JÁHNU SV. DOMINIKA a SEKULÁRNÍ INSTITUTY. Dominikánští terciáři (laici) - členové Laických sdružení sv. Dominika se podílejí studiem, modlitbou a kázáním na apoštolském poslání celého kazatelského řádu. Vše to konají způsobem odpovídajícím jejich stavu, kdy žijí svoje povolání ve světě a nejsou řeholníky, které váží kanonické sliby. Do řádu jsou ovšem včleněni „terciářským“ slibem, při kterém slibují věrnost Stanovám Laických sdružení sv. Dominika a tudíž mají účast na milostech dominikánské rodiny.

Členové Laických sdružení se podle místa bydliště případně podle konkrétního apoštolského zaměření seskupují do menších společenství, tzv. MÍSTNÍCH SDRUŽENÍ (Seznam společenství v České provincii) . Každé sdružení má svého představeného - laika, který spolu s radou toto lokální společenství řídí, přijímá nové členy a je zodpovědný za vedení a správu. V záležitostech nauky a v duchovním životě pomáhá členům sdružení řádový asistent - kněz nebo bratr dominikánského řádu. Zájemci o členství se obracejí na konkrétní místní sdružení, kam mohou být po odpovídající době - postulátu, se souhlasem rady sdružení přijati. Po proběhnutí zkušební doby - noviciátu mohou složit slib života podle Stanov nejprve časný na dobu tři let a potom slib věčný.
Jednotlivá místní společenství mají statut veřejných církevních sdružení, která se řídí společnými stanovami. Tato společenství zakládá v duchu starobylé tradice provinciál dominikánského řádu se souhlasem místního diecézního biskupa.
Místní společenství sv. Tomáše Akvinského v Brně

Místní sdružení v Brně obnovilo svoji činnost roku 1992. Ve svých aktivitách chce navazovat a pokračovat v tradici dominikánského terciátu, který v Brně působil v předválečných a poválečných letech, ovšem při citlivém vnímání současného světa. V roce 1997 deklarován statut právnické osoby (IČO: 65353056) jako součást římskokatolické církve. Dnes má společenství 53 členů.


NAŠE AKTIVITY

- pravidelná setkání (formace) členů vždy druhou sobotu v měsíci v 16 hod. v sakristii kostela sv. Michala v Brně tzv. "Velcí terciáři". Program formací na první čtvrtletí r. 1999
- společenství zájemců o členství a noviců a členů s časnými sliby vždy 1. a 3. pátek v měsíci v 16 hod v kostele sv. Michala v Brně tzv. "Malí terciáři"
- společenství modlitby jedenkráte za týden
- společenství rodin jedenkráte za měsíc
- společenství starších členů jedenkráte za měsíc tzv. "Ortodoxní terciáři"
- vydávání časopisu pro duchovní život Rosa Mystica

AKTIVITY JEDNOTLIVCU:

- pastorační práce mezi vězni v Kuřimi - bratr Karel Metoděj Pavlík
- umělecko dramatická apoštolátní aktivita: Duchovní pořady - Miroslav Gabriel Částek
- výuka náboženství v několika školách
- lektorská služba v kostele sv. Michala
- organizace přednášek pro Sdružení křesťanských pedagogů