Make your own free website on Tripod.com
Zápis ze zasedání sněmovního kroužku LS sv. Dominika
místní společenství Brno


Datum a místo konání: Pátek 21.listopadu 1998, 16 hod., kaple v kostele sv. Michala v Brně
Počet přítomných: 10
Animátor: Pavel Rafael Konzbul
Téma: Co je to církev?

Průběh zasedání:

1. Společná modlitba k Duchu svatému za plenární sněm.

2. Krátký úvod animátora k pojmu církev. (20 min.)
- Církev v Novém a Starém Zákoně, biblické obrazy církve, definice církve podle sv. Belarmina a definice podle KKC, vlastnosti a známky katolické církve.

3. Diskuse k nastíněným tématům. (90 min.)

- Diskutováno téma - Kdo patří do církve? Lze počítat do definice církve uvedené v KKC i ty, kteří stojí bez vlastní viny mimo viditelnou církev a dojdou spásy? V jistém slova smyslu ano, protože dojdou spásy skrze církev, i když to zatím nevědí. (Ing. Malinka)

- Důležitost křtu. Sounáležitost s Kristem je pro nás primární a je důležitější, než právní precizace pojmu církev a složitá diskuse, kdo ještě v církvi je a kdo ne. (Radovan Plšek)

- Návrh, aby se zasedání našeho sněmovního kroužku také občas účastnili kněží (dokázali si na to najít čas), zvláště pokud jsou diskutovány otázky vztahu kléru a laiků. (Eva Prokešová)

- Proč ještě nebyl oficiálně vydáno v češtině nařízení sv. Otce týkající se vymezení pravomocí laiků v katolické církvi? (Vyšlo zatím jen ve Světle) (paní Olšanská)

- Uvědomovat si více suverenitu a osobní odpovědnost biskupů v diecézích a ne je pouze zužovat na slepé vykonavatele nařízení Vatikánu. (Hana Vetchá)

- Proč se klérus bojí větší spolupráce s aktivními laiky? Důsledkem váznoucí komunikace v církvi je i výzva Kairos 98. Nutnost církev více otevřít lidem např. v oblasti poskytování informací. Návrh na zřízení takového informačního centra u kostela sv. Michala. (Dr. Tomáš Dacík) - (bude diskutováno na příštím zasedání kroužku)

- Více se při diskusi věnovat vztahu já a církev, než příliš obecným problémům, jako jestli mají anglikánští kněží posloupnost svěcení, nebo jestli vyšel ten či onen dokument v češtině. (Stanislava Bartoňová, paní Jandeková)

- Příliš kolísáme ve svém nitru mezi představou církve, jako společenství křesťanů na jedné straně (pak vidíme jen chyby) a jako tajemné tělo Kristovo na straně druhé (pak utíkáme od reálného světa). Je dobré usilovat i o rovnováhu v této rovině našich představ o církvi, která není bez lidí, ale není také bez Krista. (Pavel Rafael Konzbul)

4. Téma a datum příštího zasedání sněmovního kroužku
Laici v církvi - pátek 22. ledna 1999 v 16 hod. v kapli kostela sv. Michala v Brně

5. Závěrečná společná modlitba jednoho desátku růžence za jednotu v naší církvi