Make your own free website on Tripod.com
Zápis ze zasedání sněmovního kroužku LS sv. Dominika
místní společenství Brno


Datum a místo konání: Pátek 22. ledna 1999, 16 hod., kaple v kostele sv. Michala v Brně
Počet přítomných: 12
Animátor: Pavel Rafael Konzbul
Téma: Laici v církvi

Průběh zasedání:

1. Společenství bylo zahájeno litaniemi ke sv. Marii - Panně Naděje z lit. past. příručky Abba, Otče.

2. Animátor kroužku stručně definoval pojem laik podle kanonického práva (západního i východního) a podle dokumentů II. Vatikánského koncilu (LG 31) - 15 min.

3. Diskuse na téma postavení laiků v církvi - 30 min.

- Laici, kteří se chtějí aktivně zapojit do života církve v opravdovém křesťanském duchu, tak vždy najdou možnosti, ti, kteří nechtějí, tak spíše jen kritizují. (Radovan Plšek)

- Rozebírány služby laiků v církvi, především jáhenství a jeho důvod vzniku. Otázka možnosti, aby žena přijala jáhenské svěcení ? Názory se různily. U starších členů převládal názor spíše ne. Animátor kroužku tvrdil, že neexistují teologické důvody proti, ale nejsou jasné důvody v tradici pro. Možná přijde doba, kdy jáhenky v církvi budou mít své místo. Zatím ale není v naší církvi (v ČR) ani ještě příliš zažité uplatnění jáhnů. (Dr. Pavel Konzbul)

- Využití laiků v církvi v úloze katechetů nebývalým způsobem vzrostlo, což je velmi pozitivní trend. Dříve učili náboženství jen kněží a řádové sestry. Je moudré v něm pokračovat a prohlubovat vědomosti a dovednosti laických katechetů. (Zdena Topinková)

4. Diskuse s Otcem Tomášem Bahonkem OP na téma přínos latinské bohoslužby pro dnešní věřící (laiky) a význam II. Vatikánu pro církev - 30 min.

Názory se dosti různily:
- latinská bohoslužba velmi málo oslovuje, především v předkoncilní formě. (Ing. Ladislav Malinka)
- latinská bohoslužba je spíše vhodná do měst, než na venkov. (Dr. Dacík)
- II. Vatikánský koncil byl nutností a jeho hlavní význam tkví v tom, že inicioval změny (přehodil kormidlo) přesto ovšem se můžeme dočkat ještě i dodatečných úprav některých jeho dokumentů, především těch částí, která mají jen doporučující charakter. (Otec Bahounek OP)
- latinská bohoslužba je vhodná především na velké svátky a spolu s gregoriánským chorálem (MUDr. H. Vetchá).

5. Závěrečná modlitba Salve Regina a Požehnání

Termín příštího setkání kroužku: pátek 9. dubna 1999, téma - Tělo Kristovo

zapsal animátor kroužku Pavel Konzbul v.r.